فرم درخواست همکاری با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران

نام : * رشته: *
نام خانوادگی : * دانشکده: *
کد ملی: * آدرس سکونت:
شماره شناسنامه: تلفن همراه: *
شماره دانشجویی: * رایانامه: *
زمینه مورد علاقه جهت همکاری:
پشتیبانی سیستم های رایانه ای شبکه
برنامه نویسی سایر (لطفا ذکر شود)
سوابق کاری یا زمینه آشنایی با امور فناوری اطلاعات: