دانشکده علوم اقتصادی و اداری: شیرین صابری کهن

saberi@umz.ac.ir

Tel:0112- 5342522

Internal Tel: 2522


کتابخانه مرکزی: پگاه پورداداش میری

Lib-info@umz.ac.ir

Tel: 0112-5342522

Internal Tel: 2864


دانشکده علوم ریاضی: شهرام پورداد

s.pourdad@umz.ac.ir

Tel: 0112-5342422

Internal Tel: 2422


دانشکده فنی و مهندسی: شهرام پورداد

s.pourdad@umz.ac.ir

Tel: 0112-5342422

Internal Tel: 2422

 
دانشکده حقوق: رضا ضیایی مقدم

flaps@umz.ac.ir

Tel: 0112-5342103

Internal Tel: 2103


دانشکده علوم پایه: مهدی رضاتبار

m.rezatabar@umz.ac.ir

Tel: 0112-532422

Internal Tel: 2422