دکتر سعید یگانگی
شماره تلفن :5242051-0112

دورنگار : 5242054-0112
تلفن داخلی مرکز : 2880

روسای سابق مرکز رایانه و اطلاع رسانی :
دکتر منوچهر زند
مهندس مبلغ حسینی
دکتر مسعود مهدی پور
دکتر محسن سریانی
دکتر علیرضا خصالی
دکتر سهراب یوسفی
دکتر مجتبی منصوری
مهندس محمد رضا ذهابی
دکتر مهیار مددی
دکتر غلامرضا اردشیر
دکتر بهرام صادقپور
دکتر امید ناصر قدسی
مهندس مصطفی بستام