دکتر سعید یگانگی

تلفن مستقیم : 35342051-011

تلفن داخلی :2880

آدرس پست الکترونیکی:  yeganegi@umz.ac.ir