مرکز فناوری اطلاعات با عنوان "مرکز محاسبات" در سال 1369 افتتاح شد و کارش را با سیستم MainFrame مدل 4341 IBM آغاز کرد و هدف آن ارائه خدمات رایانه ای به اساتید و دانشجویان و همچنین ماشینی کردن برنامه های کاربردی واحدهای تابعه دانشگاه بود. از سال 1376 بنا به نیاز اساتید و دانشجویان، ضرورت به یک شبکه جامع که به اینترنت نیز متصل باشد بیشتر احساس شد و با توجه به تاکید و حمایت ریاست محترم دانشگاه، اولین قدم با راه اندازی سایت اینترنت در مرکز محاسبات برداشته شد. طی سالهای اخیر فعالیت های زیادی در این راستا انجام شده که اهم آن به شرح ذیل است.
راه اندازی سایت پردیس دانشگاه
راه اندازی سایت سازمان مرکزی

ایجاد دسترسی به اینترنت در دانشکده های مختلف که در مجموع پهنای باند آن بالغ بر 90Mb/s خواهد شد. از فعالیتهای مرکز می توان ایجاد شبکه های داخلی در بخشهای مختلف دانشگاه نظیر کتابخانه مرکزی، دانشکده علوم انسانی، دانشکده علوم پایه و  سایر دانشکده ها ، تهیه و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار، نگهداری شبکه موجود، طراحی و ایجاد صفحات وب دانشگاه، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کاربران اینترنت، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی در خرید رایانه و تجهیزات جانبی را نام برد.