آدرس:
    مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه مازندران، مرکز فناوری اطلاعات 

تلفن:     35342051-011
فکس:    35342054-011  
پست الکترونیک: itc@umz.ac.ir