طرح های در دست اجرا:

  1. ایجاد درگاه پرداخت برای حساب جدید
  2. اجرای دوربین های نظارتی
  3. ارتقای به سازی شبکه فیبر سازمان مرکزی
  4. راه اندازی مرکز محاسبات سریع دانشگاه
  5. صفحه شخصی اساتید
  6. ارتقاء و به سازی سامانه های نرم افزاری معاونت توسعه و پشتیبانی