طرح های اجرا شده در 1 سال گذشته :

  1. تجمیع مراکز کامپیوتر
  2. سامانه دانشجویی
  3. توسعه و به سازی شبکه بی سیم خوابگاه
  4. اجرای طرح فیبر نوری مجتمع خوابگاهی
  5. اصلاح و ارتقاء شبکه کتابخانه مرکزی
  6. ارتقاء شبکه سازمان مرکزی
  7. شبکه روابط عمومی و بسیج اساتید به فیبر نوری
  8. سیستمهای پژوهشی