درحال حاضر اهداف و برنامه هاي دانشگاه به شرح زير مي باشد:

 شاخص هاي آموزشي:

1) بسط و گسترش انديشه هاي ديني

2) توليد علم و دانش

3) ترويج فرهنگ و معارف اسلامي

4) آموزش و تربيت نيروهاي متخصص

5) برقراري روابط علمي و آموزشي با ساير دانشگاه ها و موسسات علمي

6) برقراري فناوري اطلاعات

 

access deny
access deny
access deny